Buscar
Buscar

Estatutos Colegiales

TÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS.

Capítulo I: Concepto. Natureza, fins e funcións
Capítulo II: Dos colexiados e as súas clases. Adquisición, denegación e perda da condición de colexiado/a
Capítulo III: Dos dereitos e deberes dos/as colexiados/as

TÍTULO II: DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO DO COLEXIO

Capítulo I: Dos órganos de goberno do colexio. Estrutura e funcións
Capítulo II: Execución de acordos e libros de actas
Capítulo III: Do réxime electoral 
Capítulo IV: Do réxime xurídico dos actos colexiais e a súa impugnación
Capítulo V: Do réxime de distincións, premios e medidas disciplinarias
Capítulo VI: Do réxime económico e financeiro

TÍTULO III: DISPOSICIÓNS COMÚNS AOS TÍTULOS ANTERIORES

ESTATUTOS DO COLEXIO OFICIAL DE ENFERMARÍA DE LUGO


DOG nº 240 (18 de decembro 2019)

DOG (14 de decembro 2005)