Buscar
Buscar

Convocatoria Asemblea Xeral Extraordinaria para a modificación dos Estatutos colexiais por requirimento da Consellería

24/09/2019
Como xa saberás, polas comunicacións realizadas en anteriores meses, a principios deste ano iniciamos ante o departamento competente da Xunta de Galicia o procedemento para a validación e posterior publicación da reforma estatutaria aprobada na Asemblea Xeral Ordinaria celebrada o pasado 28 de marzo de 2019, trasladando ao devandito departamento toda a documentación que nos foi requirida.
Aínda que inicialmente estimabamos que o procedemento tramitaríase en aproximadamente un par de meses, podendo, a continuación, convocar eleccións conforme ao novo texto estatutario, desafortunadamente a Xunta de Galicia demorouse máis do previsto, habendo requirido ao Colexio, o pasado 19 de setembro, para achegar no prazo de 15 días, un novo documento, que non foi solicitado en inicio e que, conforme ao actual criterio da súa asesoría xurídica, é imprescindible para a validación da reforma dos Estatutos. O documento en cuestión, é un certificado colexial no que debe constar que a reforma xa aprobada no seu día, coas correccións efectuadas a posteriori na mesma por petición expresa da Consellería de Sanidade e do Consello Xeral de Enfermería, foi ratificada polos colexiados en Asemblea Xeral.
A pesar que inicialmente a propia Xunta de Galicia notificou por escrito que non era necesario, o Colexio vese obrigado a convocar, con carácter urxente, esta nova Asemblea Xeral de carácter extraordinario, para os efectos indicados, que se celebrará, na sede colexial, o próximo 9 de outubro de 2019, ás 20 horas, en primeira convocatoria, e ás 20:30 horas, en segunda. Esperamos poder contar coa túa asistencia e participámosche que, tras a validación definitiva e publicación dos estatutos, procederase a convocar, inmediatamente, o proceso electoral colexial pendente.
Conforme ao previsto nos Estatutos do COE de Lugo, o pleno da Xunta de Goberno, en sesión celebrada o 23 de setembro de 2019, acordou convocar una Xunta Xeral Extraordinaria o 9 de outubro de 2019, ás 20 horas en primeira convocatoria e 20:30 horas en segunda, a celebrar na sede central do Colexio, coa seguinte orde do día:
1. Aprobación da reforma dos Estatutos do Colexio de Enfermería de Lugo tras as alegacións feitas pola Consellería de sanidade e polo Consello Xeral de Enfermería.

2. Rogos e preguntas.

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO 23 de setembro de 2019

ESTATUTOS COLEXIO

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo